Teie andmete kaitstus on meile oluline. Kogume ja kasutame üksnes andmeid, mis on vajalikud meie klientide poolt esitatud tellimuste täitmiseks. Me ei edasta Teie andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või kui seadus selleks kohustab.

Klientide isikuandmeid kogutakse kliendiregistrisse erinevate teenuste pakkumise käigus. Käesolevas privaatsuspoliitikas on selgitatud, milliseid andmeid kogutakse ja milleks neid kasutatakse (Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679) artikkel 30)

Uuendatud 12.06.2020

Töötleja
Nimi
Huvikoolituste Õppekeskus OÜ/Veebikool.me/Scoodle.online
Kontaktandmed
Mustakivi tee 25-505
13912 Tallinn, Eesti Vabariik

Registreerimisküsimuste eest vastutav kontakt
Tel. 53424750
pavelkrylatov@gmail.com

Registri nimi
Huvikoolituste Õppekeskus OÜ/Kliendid

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemine on jagatud kolmeks valdkonnaks:

Registrite andmesisu

E -poe kliendiregister:

Tellimuste register:

Turundusregister:

Nõuetekohased andmeallikad

E-poe kliendiandmed saadakse registreerimisvormidelt ning teistest teatistest, mille andmesubjekt on töötlejale esitanud.

Ostuandmed tekivad e-poe ja kaupluste süsteemides.

Turundusregistri nime- ja aadressiandmeid ei uuendata. Lisaks Turundusregistri andmetele saadakse lisa andmeid ka sotsiaalmeediast näiteks Facebook ja Instagram. Elektroonilise otseturunduse (nt e-post, tekstisõnumid) edastamiseks küsitakse kliendilt isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt eraldi nõusolekut.

Nõuetekohane andmete edastamine

Tellimuse- ja tarneandmeid vahendatakse tarnete jaoks ladustamis-, logistika- ja transpordipartneritele. Tellimustoote puhul vahendatakse andmeid ka kaubatarnijatele. Andmeid võib ka edastada väljaspool EL ja EMP, jäädes alati isikuandmete seaduse piiridesse.

Isikuandmeid edastatakse ka sama kontserni otseturunduse eesmärgil, kui klient ei ole sellist kasutamist eraldi keelanud.

Andmete säilitamine ja kustutamine

E-poe kliendiregistri andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib aktiivseks lugeda.

Pakkumust säilitatakse nädala jooksul peale pakkumuse kehtivusaja lõppu, selle aja möödumisel andmed kustutatakse. Tellimuse ja tarne andmed on raamatupidamiseks vajalikud andmed ning neid säilitatakse raamatupidamisseadusest tulenevalt kuus aastat pärast jooksva aruandeperioodi lõppu. Pärast selle ajavahemiku möödumist andmed kustutatakse.

Turundusregistri andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib aktiivseks lugeda või kuni kehtib kliendi antud nõusolek turunduseks.

Registrite kaitsmise põhimõtted

Isikuandmeid sisaldavate süsteemide kasutamiseks ja andmete käitlemiseks on õigus neil töötajatel, kelle tööülesanded neid tegevusi ette näevad. Igal kasutajal on isiklik kasutajatunnus ja parool. Kasutusõigused on piiratud kasutajatasandite ja isiklike kasutusõiguste alusel ainult töötaja tööülesannete või kasutajarolli tõttu vajalike andmete töötlemisega. Isikuandmeid töötlevatele töötajatele kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Andmesüsteemid ja andmesideks kasutatud aparatuur paiknevad suletud ruumides. Avariiolukordade puhuks on andmed varundatud nõuetekohase kopeerimise teel. Süsteemid on kaitstud tulemüüriga võimalike väljastpoolt tulevate kontaktivõttude eest.

Andmeid edastatakse andmekaitsemääruse ja isikuandmete seaduse alusel ainult tuvastatud klientidele nende enda kohta esitatud taotluse või ametiasutuse teavitamise kohustuse alusel.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on andmekaitsemääruse alusel õigus muuhulgas

Andmekaitset puudutavad taotlused tuleb esitada kirjalikult klienditeenindusele, kasutades e-posti aadressi pavelkrylatov@gmail.com