Scoodle kasutustingimused 

  1. Mõisted
   1. Scoodle – avatud lähtekoodiga e-õppe veebirakendus, mis asub aadressil https://scoodle.online, (edaspidi Scoodle või Teenus).
   2. Haldaja – Huvikoolituste Õppekeskus OÜ (edaspidi Haldaja), kes pakub Scoodle õpikeskkonna kasutamise võimalust.
   3. Kasutaja – iga Scoodle keskkonnas kasutajakonto (edaspidi Konto) loonud füüsiline.
   4. Asutus – Scoodle keskkonnas õppetegevust läbi viiv ettevõtte, asutus või muu organisatsioon (edaspidi Asutus).
  2. Üldist
   1. Kasutajatel ja Asutustel on Scoodle kasutamine võimalik üksnes kõikide kasutustingimustega (edaspidi Tingimuste) nõustumise korral. Tingimustega mitte nõustumisel ei looda Kasutajale Kontot ja ei võimaldata Asutusel Teenuse kasutamist.
   2. Scoodle kasutamise all mõeldakse eelkõige, kuid mitte ainult, Kasutaja poolt Scoodles Konto loomist ja Scoodle võimaluste kasutamist Asutuse poolt pakutavas õppetegevuses osalemiseks või Asutuse õppetegevuse läbiviimiseks ning Asutuse poolt Scoodle võimaluste kasutamist õppetegevuse vms läbiviimiseks.
   3. Teenuse kasutamine on võimalik üksnes läbi personaalse ja isiku tuvastamist võimaldava Konto. Teenuse kasutamisel on võimalik Kasutaja autentimine kasutajanime ja parooliga või muu lisanduva autentimislahendusega.
   4. Teenuse Konto loomine tasu on vastavalt valitud paketile.
  3. Scoodle konto loomine ja kustutamine
   1. Scoodle Konto loomiseks peab isik olema vähemalt 13 aastat vana või kasutama Teenust Asutuse õppekorraldust reguleeriva dokumendi alusel või omama Kasutajakonto loomiseks seadusliku esindaja nõusolekut.
   2. Konto loomiseks on vajalik sisestada Scoodlesse oma ees- ja perekonnanimi, e-post ning personaalne parool.
   3. Peale Konto loomist ja administraatori poolt heaks kiitmisest saadetakse sisestatud e-postile automaatne kinnituskiri Scoodlesse sisse logimiseks.
   4. Kasutajal on õigus igal hetkel esitada Haldajale taotlus oma Konto kustutamiseks esitades sellesisulise taotluse e-postile: pavel@veebikool.me.
   5. Haldaja kustutab Konto, kui Kontoga ei ole seotud aktiivset õppetööd mõne Asutuse all. Kui Konto on seotud aktiivse õppetööga mõne Asutuse all peab Kasutaja enne Haldajalele Konto kustutamise taotluse esitamist laskma Asutus(t)el end Scoodles aktiivsest õppetööst eemaldada.
   6. Konto ja kõik Kontoga seotud Scoodles asuvad andmed kustutatakse hiljemalt 2 nädala jooksul vastavasisulise taotluse saamisest. Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Teenust kasutada.
  4. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus
   1. Kasutajal on võimalik Scoodles läbiviidavas õppetöös osaleda või Scoodles õppetööd läbi viia vaid siis, kui Asutus on loonud Kasutajaga vastava seose (lisanud rolli) või avalikel e- kursustel külalisena, kui selline võimalus on kursuse lisaja poolt antud.
   2. Konto loomisega tekib Kasutajale privaatne ala Scoodles, kuhu Kasutajal on võimalik salvestada lisaks Konto loomiseks vajalikele andmetele teisi isiklikke andmeid. Kasutajal on võimalus igal ajal lisatud isikuandmeid muuta ja kustutada. Kustutada ei saa Konto loomiseks kohustuslikke andmeid.
   3. Kasutaja vastutab oma Kontole lisatud isikuandmete õigsuse ning täiendavate isikuandmete ning Scoodle väliste teenustega liidestamise ja sellega kaasneva andmevahetuse eest.
   4. Konto kasutamisel kohustub Kasutaja tegema kõik endast oleneva, et välistada kolmandate isikute ligipääs oma Kontole.
   5. Võimaliku ohu korral kohustub Kasutaja võtma viivitamatult tarvitusele meetmed, et vältida kolmandate isikute ligipääs Kontole (näiteks parooli vahetus, jms). Samuti tuleb tekkinud ohu korral teavitada Teenuse kasutajatuge e- posti teel pavel@veebikool.me.
   6. Konto loomisel ja Teenuse kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad takistada Haldajal Teenuse osutamist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuste tuvastamisel on Haldajal õigus piirata Kasutaja ligipääsu Teenusele.
   7. Keelatud tegevuste all peetakse silmas muuhulgas, kuid mitte ainult, Teenuse ülekoormamist päringutega, ebaturvalise/ebaseadusliku sisu lisamist süsteemi, esinemist teise isikuna, autoriõiguste rikkumist, teiste Kasutajate Kontodele ligipääsu üritamine mistahes viisil, tahtlikult möödaminek või selle üritamine piirangutest seoses juurdepääsuga Teenusele, vm etteheidetav käitumine või sellisele käitumisele kaasa aitamine Kasutaja poolt.
   8. Kasutajal on võimalus liidestada oma Konto Scoodle väliste teenustega (nt Google Drive, MS Office 365 jms). Kasutaja Konto liidestamine väliste teenustega ei ole Haldaja poolt kontrollitav. Haldajale on nähtav üksnes välise teenusega liidestamise fakt.
   9. Registreerudes Kasutajaks nõustub Kasutaja saama e-posti teel Teenusega seotud teateid.
  5. Asutuse õigused, kohustused ja vastutus
   1. Asutusel on õigus kasutada Teenust oma õppetegevuse läbiviimiseks. Igale Asutusele avatakse Scoodles oma alamkategooria.
   2. Teenuse kasutamine on kõikidele Asutustele põhimõttel „as is“ ehk Scoodle on majutatud Haldaja poolt sellisena nagu kirjeldatud lähtekoodis, mis on allalaetav moodle.org aadressil.
   3. Asutusel on kohustus tagada Asutuse kasutajate rollide ja õiguste vastavus ning hoida ära õigustamata isikute ligipääs Teenusele.
   4. Teenuse kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad takistada Haldajal Teenuse osutamist või on vastuolus seadustega (näitlik loetelu on toodud punktis 4.7).
   5. Asutusel on võimalus liidestada oma Scoodle alamkategooriat väliste teenustega (näiteks Google Drive, MS Office jms). Asutuse alamkategooria liidestamine väliste teenustega ning liidestusest tulenev andmevahetus ei ole Haldaja poolt kontrollitav ning selles osas lasub vastutus ja isikuandmete edastamise korral isikute teavitamise kohustus täies ulatuses  Asutusel.
   6. Asutus tagab enda või oma Kasutajate poolt Scoodle keskkonda sisestatud, lisatud, keskkonnas loodud jms materjalide seadusele vastavuse, mh autoriõigustega kooskõlalisuse.
   7. Asutus kohustub eemaldama Kasutajad Scoodles õppetööst (e-kursuselt) hiljemalt 6 kuu jooksul peale konkreetse õppetöö lõppu. Kasutajate hoidmisel lõppenud kursuse juures pikemalt on Asutusel kohustus Kasutajaid informeerida pikemast Kursuse juures hoidmise tähtajast ja põhjusest.
   8. Asutus vastutab enda antud rollide kaudu tekitatud kahju korral, mh andmekaitse nõuete rikkumise ja Teenuse toimimist kahjustavate tegevuste eest.
  6. Haldaja õigused, kohustused ja vastutus
   1. Haldajal on õigus teha Tingimustes ühepoolselt muudatusi teavitades sellest Kasutajaid ja Asutusi Haldaja veebilehe ja/või Scoodles toodud e-posti teel.
   2. Haldaja pakub Asutustele Scoodle õpikeskkonna kasutamise võimalust ning Kasutajatele võimalust luua Scoodle õpikeskkonas Konto, et osaleda Asutuste poolt Scoodles läbi viidavates õppetegevustes. Teenust pakutakse 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, v.a Haldaja poolt teatatud hooldusaegadel.
   3. Teenust pakutakse üksnes üle turvalise ühenduse (https).
   4. Scoodle on majutatud Haldaja poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites.
   5. Scoodle, serverite ja andmebaasi tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.
   6. Haldaja pakub Kasutajatele ja Asutustele Scoodle kasutamisega seotud kasutajatuge. Kasutajatuge pakutakse e-posti pavel@veebikool.me teel.
   7. Haldaja ei vastuta Asutuste ja Kasutajate poolt Scoodlesse sisestatud andmete ja üleslaaditud materjalide sisu eest.
   8. Haldaja ei vastuta Teenuse tõrgete eest, mis on põhjustatud Haldaja kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.
  7. 14-päevane taganemisõigus
   1. Haldaja poolt pakutavatele hinnapakettidele kehtib seadusega ettenähtud 14-päevane taganemisõigus.
   2. Kui Kasutaja või Asutus on pärast 90-päevast tasuta prooviperioodi mõnda tasulist paketti valinud ja seda kasutama hakanud, on Haldajal õigus loobuda 14-päevasest taganemisõigusest.
  8. Isikuandmete kaitse.
   1. Haldaja töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid vaid Kasutajatele Kontode loomise võimaldamiseks ja Asutusele Teenuse osutamise tagamiseks vajalikus ulatuses.
   2. Teenuse paremaks ja efektiivsemaks pakkumiseks kasutab Teenus veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid, mis sisaldavad: Kasutaja IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, viiteallikat, külastuse pikkust, lehevaateid ja veebisaidi navigeerimisteid, samuti teavet teenuse kasutuse ajastuse, sageduse ja mudeli kohta. Küpsised ei sisalda üldjuhul andmeid, mille põhjal oleks võimalik Kasutaja isikut tuvastada, kuid Kasutaja poolt salvestatud isikuandmed võivad olla seotud küpsistega ning nende kaudu on võimalik seostada Kasutaja tegevus veebilehitsejas Kasutaja isikuga.
   3. Haldaja avaldab isikuandmeid üksnes Asutustele, kes kasutavad Teenust, et võimaldada Asutusel määrata Kasutajale Asutusega seotud roll ning teistele isikutele, kui andmete avaldamise nõue tuleneb õigusaktidest.
   4. Asutus vastutab enda või oma Kasutajate poolt Scoodle keskkonnas töödeldavate isikuandmete töötlemise (sh Teenusega liidestatud väliste teenustega kaasneva andmevahetuse) õigusaktidele vastavuse eest (sh teavitustegevuse eest) olles nende isikuandmete vastutav töötleja.
   5. Punktis 7.3 nimetatud andmete osas on Haldaja volitatud töötleja võimaldades isikuandmete töötlemiseks kasutada Teenust, pakkudes Teenusele kasutajatuge ja majutades Scoodles sisalduvaid isikuandmeid oma serverites.
   6. Kõikide õppetegevusega kaasnevate isikuandmete töötlemise küsimustes või seadusest tulenevate õiguste teostamiseks peab Kasutaja pöörduma Asutuse poole, kelle õppetegevuse raames tema isikuandmeid Scoodles töödeldakse.
   7. Kasutajal on võimalik näha kõiki enda Scoodles sisalduvaid isikuandmeid igal hetkel Scoodles oma Konto andmete osas. Kasutaja kohustub hoidma on isikuandmeid Scoodles ajakohastena.
   8. Haldaja võib töödelda kõiki Teenuses sisalduvaid isikuandmeid Teenuse kasutajatoe pakkumiseks, Teenuse analüüsimiseks, et Teenuse kvaliteeti parendada.
   9. Võimalikust andmelekkest teavitab HALDAJA 72 tunni jooksul kõiki Kasutajaid oma veebilehel www.veebikool.me, Teenuse avalehel ning Scoodles toodud e-posti teel isikuid, keda andmeleke puudutas või võis puudutada. Lisaks teavitab Haldaja Riigi Infosüsteemi Ametit ja Andmekaitse Inspektsiooni kohase intsidendiraportite vormi kaudu. HALDAJA võtab lisaks koheselt kasutusele kõik abinõud, et välistada lekkinud andmete kasutamine mistahes moel teenuse kasutajate vastu.

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemise küsimustega pöörduge: pavel@veebikool.me 

Haldaja asukoht ja kontaktid: 

Huvikoolituste Õppekeskus OÜ 

Mustakivi tee 25-505 13912 Tallinn, EESTI 

T: (+372) 53 424 750 E: pavel@veebikool.me